Usługi

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz innych rejestrów i ewidencji
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie  sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości i zakładowych planów kont
 • zapewnienie udziału biegłych rewidentów w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdań     finansowych
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz  stosownie do indywidualnych potrzeb  klienta
 • audyty podatkowe

Doradztwo podatkowe

 • pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych
 • opracowywanie opinii i ekspertyz podatkowych (optymalizacja podatkowa)
 • wybór najkorzystniejszych form opodatkowania
 • planowanie procesów inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • konsultacje w zakresie zobowiązań podatkowych
 • działalność szkoleniowa w zakresie podatków

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz innych pism
 • sporządzanie skarg oraz innych  pism procesowych  do sądów administracyjnych
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi, ZUS i sądami administracyjnymi

Obsługa kadrowo – płacowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w  ramach umów cywilnoprawnych
 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania oraz zwalniania pracowników
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • opracowywanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.)
 • rozliczanie obciążeń podatkowych i ZUS dotyczących wypłacanych wynagrodzeń
 • usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej