Publikacje
Prowadzę w bardzo szerokim zakresie działalność publikacyjną i wydawniczą. Jestem autorem artykułów na tematy podatkowe, które są publikowane między innymi w Dziennku Rzeczpospolita.

Jestem także współautorem Publikacji książkowych:

Aktualne Publikacje 2015 rok

 • Leasing , Kredyt, Faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw - Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorstwa - Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski - Wydawnictwo Difin 2015W rzeczywistości gospodarczej dostępnych jest wiele form zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw. Kredyty i pożyczki, usługi finansowo - leasingowe i faktoringowe mają różne charakterystyki, niosą też ze sobą odmienne konsekwencje prawne, podatkowe, bilansowe i finansowe dla korzystających z nich podmiotów gospodarczych.

Autorzy za podstawowy cel książki postawili sobie przejrzyste zaprezentowanie dostępnych form finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych, a także z porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych. Lektura publikacji w zamierzeniu ma ułatwić wybór rozwiązań optymalnych – zarówno pod względem finansowym, jak też podatkowym. Wyjaśniając poszczególne zagadnienia autorzy przytaczają aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. Przedstawienie bieżącego dorobku praktyki wraz z wyraźnym zaznaczeniem aktualnych nowelizacji przepisów nadaje publikacji praktycznego charakteru. Poszczególne części uzupełnione są przykładami i obszernymi komentarzami, pozwalającymi lepiej wykorzystać prezentowane tematy. Czyni to lekturę książki użyteczną nie tylko dla księgowych i doradców podatkowych, ale również prywatnych przedsiębiorców oraz menedżerów podejmujących decyzje finansowe w przedsiębiorstwach.

Dr Alicja Brodzka, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 


Poprzednie lata

2014

 • Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej - Krzysztof Biernacki , Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski, Mariusz Raszczyk , Wydawnictwo Difin-2014

Celem książki jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami przeterminowanych zobowiązań w systemie podatkowym w Polsce, z uwzględnieniem regulacji unijnych. Publikacja została podzielona na trzy części, co ułatwia jej wykorzystanie w codziennej pracy. Pierwsza prezentuje różnorodne formy wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Druga oraz trzecia szczegółowo omawiają regulacje w zakresie istnienia niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, odpowiednio w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług. Książka analizuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty istniejących regulacji, uwzględniając przy tym wpływ obowiązujących przepisów na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zasady dokumentowania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tematom prezentowanym w publikacji towarzyszą liczne przykłady, pozwalające lepiej zrozumieć analizowane zagadnienia i rozpoznać praktyczne konsekwencje obowiązujących przepisów. Przykłady uzupełnione są przez najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje polskich organów podatkowych. Czyni to niniejszą pozycję interesującą lekturą dla wszystkich osób, które w codziennej praktyce mają do czynienia z rozliczeniami podatkowymi, w tym doradców podatkowych, księgowych, dyrektorów finansowych oraz menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.
Dr Alicja Brodzka, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 


 • Leasing skutki prawne podatkowe i rachunkowe- Agnieszka Kowalska, Barbara Baran , Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin 2014

2013 rok

 • Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia - Agnieszka Kowalska , Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski , Wydawnictwo Difin- 2013
 • Leasing skutki prawne podatkowe i rachunkowe - Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin- 2013
2012 rok
 • Pracownik w firmie od przyjecia do zwolnienia - Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin

  Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika. Przygotowaliśmy więc dla Państwa poradnik uwzględniający aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tym zakresie a poszczególne zagadnienia wybraliśmy i przedstawiliśmy opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu zawodowym w stosowaniu prawa pracy i prawa podatkowego. Ta książka powinna więc pomóc w rozwiązaniu problemów pojawiających przy zatrudnieniu pracownika wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczą tj. kandydatom do pracy, pracownikom , pracodawcy reprezentowanym przez właściciela, dyrektora personalnego , kadrowca , doradcę podatkowego itp. • lata  2009- 2011

 • ŁĄCZENIA, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - praca zbiorowa ( Wydawnictwo IUSATTAX)>> Łączenie podział czy przekształcenia spółek kapitałowych, to szereg procesów wymagających ściśle określonej wiedzy z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tych zagadnień na gruncie prawa handlowego i podatkowego w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników i doradców podatkowych związanych z dwoma Kancelariami: Kancelarią V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy, Kancelarią Radców Prawnych Casus Iuris oraz Kancelarią Podatkowo-Rachunkową Agnieszki Kowalskiej.Publikacja uwzględnia w znacznym zakresie bogate orzecznictwo sądowe jak też interpretacje organów podatkowych dotyczące tej problematyki oraz zawiera przykładowe wzory pism, jakie pojawiają się w powyższych procesach.Całość powinna służyć znaczną pomocą w bieżącej pracy prawników, doradców podatkowych, księgowych i członków zarządów oraz dyrektorów spółek kapitałowych, jak też może być pomocna dla studentów pogłębiających wiedzę w tym zakresie.

   

 • Leasing. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2011 roku Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin

  Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę leasingu i jest skie­rowana do wszystkich osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania inwestycji. Omówione zostały następujące zagadnienia: - prawne aspekty leasingu - opodatkowanie transakcji leasingowych w podatkach dochodowych - leasing a podatek od towarów i usług - unormowania dotyczące leasingu w księgach rachunkowych - uchwała Nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11.03.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego stan­dardu rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

  • Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Agnieszka Kowalska, Aleksandra Szafran, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin

   Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące sposobów zatrudniania grupy zawodowej, jaką stanowią członkowie zarządu spółek kapitałowych. Książka jest cennym wkładem w naukę prawa podatkowego, ponieważ tematyka form zatrudniania członków zarządu w aspekcie cywilnym, podatkowym i ubezpieczeniowym stanowi źródło wielu wątpliwości oraz problemów pojawiających się na gruncie praktycznym. Autorzy publikacji omawiają niejasne i sporne zagadnienia związane z zatrudnianiem członków zarządu, przedstawiają liczne interpretacje wydane przez organy podatkowe oraz załączają przykładowo wypełnione deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe, projekty umów i uchwał związanych z zatrudnianiem członków zarządu, które mają służyć czytelnikom jako wskazówki przy zgłębianiu przedmiotowej problematyki. W opracowaniu znajdą Państwo między innymi odpowiedzi na następujące pytania: - Jakie są dopuszczalne formy zatrudniania członków zarządu? - Czy koszt ubezpieczenia OC członka zarządu stanowi jego przychód i czy jest on kosztem dla spółki kapitałowej? - Jakie są skutki powołania i zatrudniania członków zarządu na gruncie systemu ubezpieczeń społecznych?

   

  • Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych w 2009r-Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski, Wydawnictwo Presshouse  • Szczególne formy zatrudnienia. Skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku Agnieszka Kowalska, Aleksandra Szafran, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin

   Opracowanie ma na celu przedstawienie umów cywilnoprawnych w kontekście umów o pracę oraz ich prawny, podatkowy i ubezpieczeniowy charakter. Autorzy wyjaśnili zawiłości i problemy w stosowaniu tych form. W publikacji omówiono: - zakres pojęcia „szczególne formy zatrudnienia”, czyli ogólne zagadnienia związane z formami zatrudnienia w Polsce i na świecie, ich rodzaje, występujące podobieństwa i różnice, których nieznajomość może powodować błędną kwalifikację prawną; - poszczególne rodzaje umów cywilnoprawnych, ich regulacje prawne, cechy charakterystyczne oraz całość zagadnień dotyczących możliwości nawiązania, trwania i zakończenia stosunku prawnego między stronami, a także związanych z nim praw i obowiązków; - zagadnienia związane z podatkiem dochodowym, czyli aktualne stawki i progi podatkowe na 2009 rok. Autorzy uwzględnili zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie zostały wprowadzone od 1.1.2009 r. Omówiono także najistotniejsze różnice w sposobie opodatkowania poszczególnych rodzajów omawianych form zatrudnienia w świetle ustawy o podatku dochodowym; - zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym umów cywilnoprawnych.


  • Leasing. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Paweł Rastawicki, Artur Kowalski, Wydawnictwo Difin

   Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę leasingu i jest skie­rowana do wszystkich osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania inwestycji. Omówione zostały następujące zagadnienia: - prawne aspekty leasingu - opodatkowanie transakcji leasingowych w podatkach dochodowych - leasing a podatek od towarów i usług - unormowania dotyczące leasingu w księgach rachunkowych - uchwała Nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11.03.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego stan­dardu rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.


  Spółka jawna prowadząc roboty budowlane zakupiła materiał od firmy AB, dzięki któremu mogła w całości wykonać zakres robót dla firmy X. Zakupiony materiał nie nadawał się po wykonaniu prac do użytkowania i spółka jawna musiała zakupić inny materiał w innej firmie ( ponosząc koszty po raz drugi ) i wykonać ponownie tę usługę dla firmy X - oczywiście już bez wynagrodzenia. Spółka jawna poniosła zatem koszty podwójnie - nie otrzymując w zamian płatności. Wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie AB-